Algemene voorwaarden

Tim Beemer | 1 februari 2013
magazines

1. Algemeen
a. Door de website www.partyscene.nl, hierna te noemen ‘website’ te benaderen en / of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken of zich aan te melden voor te verlenen diensten, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van de hieronder vermelde (gebruiks)voorwaarden, de disclaimer en het privacyreglement.
b. Indien nieuwe ontwikkelingen dit noodzakelijk maken, zullen deze algemene gebruiksvoorwaarden website kunnen worden aangepast.
c. Op de website, deze algemene gebruiksvoorwaarden website, de disclaimer en het privacyreglement is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze algemene gebruiksvoorwaarden website, de disclaimer en het privacyreglement zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement te Den Haag, Nederland.

2. Definities
a. Clipboard Publishing B.V.: een uitgeverij van print magazines en online platforms, kantoor houdende aan de Delftweg 147 te Rijswijk, ingeschreven in het handelsregister onder nummer: 27233611.
b. Voorwaarden: deze algemene gebruiksvoorwaarden website.
c. Website: alle door c.q. namens Clipboard Publishing B.V. op internet aangeboden informatie en/of technische infrastructuur en/of communicatiemogelijkheden, waaronder de internetpagina’s onder verschillende domeinen van Clipboard Publishing B.V.
d. Content: al het, door of namens Clipboard Publishing B.V. gepubliceerde materiaal (waaronder - maar niet beperkt tot - websites, teksten, beeld- en geluidmateriaal, programmagegevens, reclame, merken, namen en software).
e. Gebruiker: eenieder die de website raadpleegt, gebruikt of hiernaar verwijst.
f. Gallery: de inhoud van de door Clipboard Publishing B.V geplaatste advertenties, foto’s, filmpjes etc.

3. Disclaimer
a. Content op deze website wordt met zorg samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat deze informatie of Content onvolledig is en/of onjuistheden bevat. Clipboard Publishing B.V sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, voortvloeiende uit het gebruik of de (on)bereikbaarheid van deze website en/of de Content die via deze website is verkregen, daaronder mede begrepen content van derden en hyperlinks naar sites van derden en de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten. Ten aanzien van het gebruik door consumenten sluit Clipboard Publishing B.V. aansprakelijkheid voor indirecte schade uit, behalve in het geval van opzet of grove schuld.
b. Clipboard Publishing B.V is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor bijdragen van derden op de website, zoals deelname aan een forum, chat, reacties, het verstrekken van teksten, afbeeldingen, foto's en overige beeldmaterialen, geluidsmaterialen, ideeën en concepten. Deze bijdragen geven niet de mening of het beleid van Clipboard Publishing B.V weer. Clipboard Publishing B.V is te allen tijde gerechtigd deze bijdragen van derden van haar internetsite te verwijderen.
c. Het aanbieden op deze website van hyperlinks naar internetsites van derden betekent niet dat Clipboard Publishing B.V de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten aanbeveelt. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor risico van de gebruiker.
d. Clipboard Publishing B.V aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud, het gebruik en de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of websites die verwijzen naar deze website.

4. Gebruiksvoorwaarden
a. Raadpleging van de Content en gebruik van de Gallery, dienen plaats te vinden overeenkomstig deze algemene gebruiksvoorwaarden website.
b. De Gebruiker mag de inhoud van deze website slechts voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik aanwenden.

5. Browsers, robots
De Content mag uitsluitend door middel van normaal browserbezoek worden geraadpleegd via de pagina's van websites of andere door Clipboard Publishing B.V aangeboden diensten. Het is niet toegestaan de Content op geautomatiseerde wijze te (laten) raadplegen en/of analyseren bijvoorbeeld via scripts, spiders en of bots.

6. Linken
Linken en verwijzen naar pagina’s van de website is in beginsel in beperkte mate toegestaan, echter dienen deze links bezoekers rechtstreeks te leiden naar de context, waarbinnen Clipboard Publishing B.V Content aanbiedt. Overneming, framing, herpublicatie, bewerking of toevoeging is uitdrukkelijk niet toegestaan.

7. Embedden
Het embedden is alléén toegestaan voor eigen, niet-commercieel gebruik door particuliere eindgebruikers. De overige in deze algemene gebruiksvoorwaarden website genoemde condities dienen onverminderd in acht te worden genomen.

8. Overige bepalingen
a. Het is niet toegestaan enig gedeelte van de Content, en/of diensten van Clipboard Publishing B.V (met inbegrip van de daaraan verwante technologie) te wijzigen of middels reverse engineering op te nemen in een eigen website, app, widget, gadget of andere dienst van Gebruiker.
b. Het is niet toegestaan technische beveiligingen te omzeilen of te verwijderen, of dit voor anderen mogelijk te maken.
c. De Gebruiker zal geen schade berokkenen aan de reputatie van Clipboard Publishing B.V. Dit betekent in ieder geval dat Clipboard Publishing B.V niet wordt geassocieerd met geweld, seks, alcohol, sigaretten, drugs en extreme politieke standpunten dan wel dat de Content of diensten van Clipboard Publishing B.V tot onderwerp worden gemaakt van lasterlijke of discriminerende uitingen. Het is aan Clipboard Publishing B.V om dit te bepalen.
d. De Gebruiker is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de verwijzing naar de Content, de context waarbinnen deze verwijzing plaatsvindt en/of daaraan toegevoegde uitingen van derden inclusief die van de Gebruiker zelf. De Gebruiker vrijwaart Clipboard Publishing B.V tegen elke aanspraak van derden (waaronder inbreuk op auteursrechten, privacy schendingen, morele rechten, portretrechten etc.).
e. Clipboard Publishing B.V behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving (onderdelen van) de Content of zijn diensten (al dan niet tijdelijk) te wijzigen, te verwijderen, ontoegankelijk te maken dan wel stop te zetten.

9. Copyright en overige rechten van intellectueel eigendom
a. De (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van de website, waaronder begrepen de teksten, databestanden, foto's en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, geluidsmateriaal alsmede de Content berusten bij Clipboard Publishing B.V of haar licentiegevers.
b. Verveelvoudiging (waaronder bewerken) en/of openbaarmaking anders dan omschreven in de algemene gebruiksvoorwaarden website is zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Clipboard Publishing B.V niet toegestaan.

10. (Beeld- en geluids)materiaal
a. Het (beeld- en geluid)materiaal op de website is veelal eigen materiaal. Clipboard Publishing B.V heeft al datgene gedaan wat redelijkerwijs kan worden gevergd om de (auteurs)rechten op het materiaal te waarborgen volgens de relevante wet- en regelgeving. Degenen die desondanks menen rechten te kunnen doen gelden, kunnen zich alsnog tot Clipboard Publishing B.V wenden met het verzoek betreffend beeld- en geluidmateriaal te verwijderen indien daartoe gegronde redenen bestaan en worden aangevoerd.

11. Verantwoordelijkheid voor rechten bij verwijzen
De Gebruiker is verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming en het naleven van eventuele nadere voorwaarden die derden rechthebbenden kunnen opleggen voor wat betreft het verwijzen naar de Content (waaronder linken en embedden mede is begrepen) en de Gebruiker vrijwaart Clipboard Publishing B.V voor claims.

12. Privacy statement Clipboard Publishing B.V
a. Clipboard Publishing B.V biedt verschillende diensten aan. Voor het goed functioneren van deze diensten is het in sommige gevallen nodig om persoonsgegevens van u te verzamelen en (tijdelijk) op te slaan, zoals bijvoorbeeld voor het aanmelden van een nieuwsbrief.
b. Clipboard Publishing B.V hecht groot belang aan de bescherming van uw privacy en de veiligheid van uw persoonsgegevens. Wij zullen uw persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens en overige toepasselijke wet- en regelgeving. Er worden geen persoonsgegevens met derden gedeeld, tenzij dit nodig is voor onze dienstverlening, er een wettelijke plicht op Clipboard Publishing B.V rust of wanneer u daar uitdrukkelijk toestemming voor geeft.
c. Dit privacy statement geldt voor bezoekers van elke website, die onder beheer staat of van of geregistreerd is bij Clipboard Publishing B.V.
d. Uw persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld en zullen alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld. Deze persoonsgegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet aan derden verstrekt, tenzij één van de volgende situaties zich voordoet;
1. noodzakelijk voor onze dienstverlening: het delen van de persoonsgegevens is in sommige gevallen nodig voor onze dienstverlening, bijvoorbeeld wanneer een leverancier bepaalde taken namens Clipboard Publishing B.V uitvoert. In deze gevallen schakelen wij alleen betrouwbare geselecteerde partijen in om in opdracht van Clipboard Publishing B.V persoonsgegevens te verwerken. Wij maken goede afspraken met deze partijen, onder andere over de beveiliging en geheimhouding van de persoonsgegevens;
2. wettelijke plicht of rechterlijke uitspraak: het delen van de persoonsgegevens met andere partijen is soms verplicht op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak, bijvoorbeeld bij de opsporing van strafbare feiten.
3. Toestemming: In sommige gevallen vragen we eerst uw toestemming voordat we uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken.

13. Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Bekijk daarom regelmatig het privacy statement voor een update van ons privacy beleid.

14. Vragen
Als u nog vragen hebt over ons privacy statement, neem dan contact op met Clipboard Publishing B.V via de contactinformatie pagina op de website.

15. Winacties
1. Acties zijn geldig zolang de voorraad strekt tenzij anders vermeld. Model- en prijswijzigingen voorbehouden.
2. Bekendmaking van de winnaars is onder voorbehoud van eventuele fouten.
3. Prijswinnaar zal volledige medewerking verlenen aan eventuele promotionele activiteiten incl. het eventueel in persoon ophalen van de prijs/prijzen. Dit in combinatie met een foto en/of interview.
4. Let op; om te winnen dien je te voldoen aan de voorwaarden zoals gesteld door de organisatie van het betreffende event.
5. Je kunt je gegevens altijd controleren of wijzigen door contact op te nemen met Partyscene via 015-7600700

Meld je aan voor de
en ontvang het laatste partynieuws