Dance'66 – Het Manifest

Partyscene Redactie | 25 juni 2004
headlines


D66 Dance Manifest

De dance-industrie is een volwaardige en volwassen bedrijfstak welke van groot belang is voor de economie en de jongerencultuur. Duizenden feesten worden professioneel en zonder incidenten georganiseerd. Toch kleeft er een negatief imago aan de dance, veroorzaakt door breed uitgemeten incidenten en onvoldoende kennis over de dance-industrie. D66 pleit voor een volwassen en gelijkwaardige samenwerking tussen de dance-sector, zaaleigenaren, zaalexploitanten en overheden, die uitgaat van de potentie en de kracht van de dance-sector. In vier punten beschrijft dit manifest hoe D66 dit wil bereiken.

1) Neem verantwoordelijkheid
De Belangen Vereniging Dance werd 1 juli 2003 in Amsterdam opgericht. In de BVD zijn de belangrijkste organisaties verenigd die in Nederland actief zijn in het nachtleven. De leden van de BVD zijn bedrijven die hun verantwoordelijkheden serieus nemen. D66 vindt dat van de overheid hetzelfde verwacht mag worden. Om tot een duidelijke afbakening van verantwoordelijkheden te komen, moeten overheden en organisatoren van dance-feesten elkaar als volwaardige gesprekpartners tegemoet treden. Een gelijkwaardige relatie vormt de basis voor een goede samenwerking en een open discussie over verantwoordelijkheden. Vertrouwen in en benutten van kennis en expertise van de branche is daarbij het uitgansgpunt. Die discussie betreft de verantwoordelijkheid voor veiligheid en gezondheid van bezoekers van dance-feesten. Drugsgebruik in het uitgaanscircuit is een maatschappelijk gegeven waarbij overheden, dance-organisatoren en bezoekers ieder een eigen verantwoordelijkheid dragen. D66 vindt dat softdrugs gelegaliseerd moeten worden en het preventief testen van XTC pillen onder voorwaarden toegestaan moet worden.

2) Creëer duidelijkheid over veiligheid, gezondheid en openbare orde
Om de organisatie rond dance-evenementen verder te professionaliseren moeten de criteria en richtlijnen eenduidig en helder zijn. Op dit moment hebben de leden van de BVD te maken met per locatie verschil in interpretatie van de regelgeving. D66 pleit voor heldere en uniforme regels met betrekking tot: politie-inzet en eigen veiligheidspersoneel; aanwezigheid van EHBO-personeel; publieksvoorzieningen als drinkwater en cooldowngelegenheid; (openbaar) vervoer rondom evenementen; deurbeleid; het meten van geluidsoverlast; drugsvoorlichting, drugstests en toegestaan drugsbezit op feesten; administratieve en belastingtechnische regelingen voor diskjockeys en andere werknemers.

3) Investeer in de creatieve industrie
De dance-industrie is van economisch belang voor Nederland. De Nederlandse dance-industrie is namelijk goed voor een jaarlijkse omzet van 500 miljoen euro en genereert 11.000 arbeidsplaatsen. Dance-feesten trekken veel toeristen, die ook economisch interessant zijn. Indirect vormt een hoogwaardige dance-cultuur een belangrijke aanvulling op het creatieve klimaat van een stad of regio en dit klimaat trekt bedrijvigheid aan. Daarnaast is de dance-industrie een belangrijke culturele uiting voor meer dan een miljoen jongeren en jongvolwassenen, van verschillende culturele achtergronden. Het loont om in deze creatieve industrie te investeren. D66 vraagt aan de overheden om de dance-industrie niet meer tegen te werken zoals dat nu gebeurt door ondoorzichtige regelgeving, niet-uniforme vergunningverlening en belastingregels (BTW, artiestenregeling), en onterecht verantwoordelijk stellen van de dance-industrie voor drugsmisbruik door individuele bezoekers.

4) Dance verdient een goed imago
Dance is een kunstvorm. Dance-feesten bieden een totaalpakket van muziek, dans en andere kunstdisciplines. Incidenten op het gebied van openbare orde en volksgezondheid hebben de dance-sector een negatief imago bezorgd bij bestuurders en politici. Dat is een eenzijdig beeld. De feesten die de leden van de Belangen Vereniging Dance organiseren trekken jaarlijks miljoenen bezoekers terwijl werkelijk serieuze incidenten sporadisch voorkomen. De kennisachterstand bij politici en beleidsmakers over het belang van dance als culturele muziekstroming moet worden ingelopen. Dance verdient een beter imago, gestoeld op kennis, vertrouwen en professionaliteit.

D66 vraagt aan rijks- en gemeentelijke overheden om de volgende acties te ondernemen:
 Komen tot een gelijkwaardig partnerschap tussen overheden en dance-industrie, met als basishouding: kijk wat er kan in plaats kijken wat er niet kan.
 Transparante regelgeving creëren die niet per gemeente verschilt, door middel van een standaardvergunningen en standaardverordeningen. De regels betreffen zaken als veiligheid, vervoersregelingen, drugsbezit, drugstests en geluidsmetingen.
 Gemeenten gaan helpen bij het creëren van festivalterreinen; als het ware creatieve industrieterreinen.
 De dance-industrie uit te nodigen om te komen tot certificering en keurmerken voor organisaties in de dance-sector.
 Lokale platforms creëren voor kennisontwikkeling en de uitwisseling van gegevens tussen overheid en dance-industrie.
 Een landelijke codecommissie instellen, die onderzoek pleegt en voorstellen doet op het gebied van regelgeving rond dance.

Als je dit manifest wilt steunen, klik dan hier

Door hier te klikken kun je ook nog een Dance'66 Enquete invullen.

Meld je aan voor de
en ontvang het laatste partynieuws